حسابداری حقوق و دستمزد

حسابداری حقوق و دستمزد

حسابداری حقوق و دستمزد

حسابداری حقوق و دستمزد، شامل محاسبه تعهدات کارفرما در قبال کار انجام شده کارکنان سازمان می باشد. این محاسبات بر مبنای قوانین جاری هر کشوری متفاوت و متاثر از الزامات قانون کار و قوانین تامین اجتماعی می باشد که کارفرما موظف به رعایت کلیه قوانین در جهت پاسخگویی به کارکنان خود می باشد. لذا محاسبه و ثبت و نگهداری هزینه های حقوق و دستمزد جزو یکی از با اهمیت ترین هزینه ها در کلیه سازمان ها اعم از دولتی و یا خصوصی می باشد. از طرفی دیگر، شناسایی درست مزایای متعلقه به پرسنل اعم از عیدی و پاداش، سنوات پایان خدمت، مانده مرخصی، خسارت اخراج و ... و آگاهی از عدم رعایت رفتار قانونمند می تواند بسیاری از کارفرمایان را دچار مشکل نموده و از این بابت خسارت های زیادی را متحمل شوند.

یکی از نکات مهم و کلیدی در سازمان ها، ارتباط بین واحد منابع انسانی و واحد مالی سازمان می باشد که این ارتباط نقش مهمی در اجرای پیاده سازی فرایند سیستم حقوق و دستمزد در سازمان دارد. از آنجاییکه انعقاد قرارداد کار در واحد منابع انسانی صورت می پذیرد درج اطلاعات پرسنلی و اطلاعات مربوط به ریز حقوق و دستمزد تعلق گرفته به کارکنان در قرارداد ملحوظ گردیده و این اطلاعات پایه کلیه محاسبات در سیستم حقوق و دستمزد هر سازمانی قرار می گیرد.

بنابراین تعریف ساختار اصولی در سیستم حقوق و دستمزد و رعایت کلیه اصول و قوانین مالی و مالیاتی و کار و تامین اجتماعی منجر به پرداخت حق و حقوق قانونی کارکنان گردیده و از عواقب ناخوشایند احتمالی برای سازمان جلوگیری می کند.

 

شرکت گروه مشاوران مدیریت فرایند نگر هوشمند، متخصص در انجام پایه ریزی فرایند محاسبه و ثبت و ضبط سیستم حقوق و دستمزد در کنار شما می باشد.

 

درخواست تنظیم جلسه حضوری
لطفا جهت تنظیم جلسه حضوری فرم زیر را تکمیل فرمائید . بخش اداری در اولین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و جلسه حضوری تنظیم میگردد.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

کد جدید