پارامترهای حساسیت ریسک

پارامترهای حساسیت ریسک

تحلیل حساسیت

 

تحلیل حساسیت چیست؟

تجزیه و تحلیل حساسیت تعیین می کند که چگونه مقادیر مختلف متغیر مستقل بر یک متغیر وابسته خاص تحت مجموعه معینی از فرضیات تأثیر می گذارد. این تکنیک در مرزهای خاصی استفاده می شود که به یک یا چند متغیر ورودی بستگی دارد.

 

تجزیه و تحلیل حساسیت در دنیای تجارت و در زمینه اقتصاد استفاده می شود. این نرم افزار معمولاً توسط تحلیلگران مالی و اقتصاددانان مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین به عنوان تجزیه و تحلیل ”چه می شود" شناخته می شود.

 

تحلیل حساسیت چگونه کار می کند

تجزیه و تحلیل حساسیت یک مدل مالی است که وظیفه اش تحلیل براساس تغییرات سایر متغیرهای معروف به متغیرهای ورودی، است. این مدل همچنین به عنوان تجزیه و تحلیل what-if یا شبیه سازی نامیده می شود. این راهی برای پیش بینی نتیجه یک تصمیم با توجه به محدوده مشخصی از متغیرها است. با ایجاد مجموعه ای از متغیرها، یک تحلیلگر می تواند تعیین کند که چگونه تغییرات یک متغیر بر نتیجه تأثیر می گذارد.

 

متغیرهای هدف و ورودی یا متغیرهای مستقل و وابسته، هنگام تجزیه و تحلیل حساسیت، کاملاً مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. شخصی که تجزیه و تحلیل را انجام می دهد، چگونگی حرکت متغیرها و همچنین تأثیرگذاری هدف توسط متغیر ورودی را بررسی می کند.

 

از تجزیه و تحلیل حساسیت می توان برای پیش بینی در قیمت سهم سازمان ها و شرکت های بورسی استفاده کرد. برخی از متغیرهای تأثیرگذار بر قیمت سهام شامل درآمد شرکت، تعداد سهام باقیمانده، نسبت بدهی به سهام (D/E) و تعداد رقبا در صنعت است. این تجزیه و تحلیل را می توان در مورد قیمت های آینده سهام با انجام فرضیات مختلف یا اضافه کردن متغیرهای مختلف اجرا کرد. این مدل همچنین می تواند برای تعیین تأثیر تغییرات نرخ بهره بر قیمت اوراق استفاده شود. در این حالت نرخ بهره متغیر مستقل است، در حالی که قیمت اوراق بهادار متغیر وابسته است.

تجزیه و تحلیل حساسیت امکان پیش بینی با استفاده از داده های تاریخی و واقعی را فراهم می آورد. با مطالعه کلیه متغیرها و نتایج احتمالی، می توان در مورد مشاغل، اقتصاد و سرمایه گذاری تصمیمات مهمی گرفت.

 

تحلیل حساسیت در مقابل تحلیل سناریو

در امور مالی، تجزیه و تحلیل حساسیت بدین دلیل انجام می شود تا تأثیر طیف وسیعی از متغیرها بر یک نتیجه معین را مشخص نماید. توجه به این نکته حائز اهمیت است که تحلیل حساسیت با تحلیل سناریو یکسان نیست. به عنوان نمونه، فرض کنید تحلیلگر حقوق صاحبان سهام می خواهد تحلیل حساسیت و تحلیل سناریو را در مورد تأثیر سود هر سهم (EPS) بر ارزیابی نسبی شرکت با استفاده از ضریب قیمت به درآمد (P/E) انجام دهد.

تجزیه و تحلیل حساسیت بر اساس متغیرهایی است که بر ارزیابی اثر می گذارد، که یک مدل مالی می تواند با استفاده از قیمت متغیرها و (EPS) نشان دهد. تجزیه و تحلیل حساسیت این متغیرها را جدا می کند و سپس دامنه نتایج احتمالی را ثبت می کند. از سوی دیگر در تحلیل سناریو، تحلیلگر سناریوی خاصی مانند سقوط بازار سهام یا تغییر در تنظیمات صنعت را تعیین می کند، سپس متغیرهای درون مدل را تغییر می دهد تا با آن سناریو همسو شود. در مجموع تحلیلگر تصویری جامع از اوضاع دارد. 

 

 مدیریت سرمایه گذاری های خود را به مشاوران ما در شرکت گروه مشاوران مدیریت فرایند نگر هوشمند بسپارید.

 

درخواست تنظیم جلسه حضوری
لطفا جهت تنظیم جلسه حضوری فرم زیر را تکمیل فرمائید . بخش اداری در اولین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و جلسه حضوری تنظیم میگردد.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

کد جدید